ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู


นายอนุ  เหมือนอินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู


ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.162.53.212
คุณเข้าชมลำดับที่ 181,930

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 สารสนเทศ
     สารสนเทศ 55     ดาวน์โหลด
 ประกาศศูนย์
     กำหนดค่าเป้าหมาย     ดาวน์โหลด
     มาตรฐานศูนย์หนองบัวลำภู     ดาวน์โหลด
 แบบบันทึก
     แบบบันทึกการให้บริการแก่คนพิการ     ดาวน์โหลด
     บันทึกข้อความงานวิชาการ     ดาวน์โหลด
     บันทึกการประชุมผู้ปกครอง     ดาวน์โหลด
     บันทึกการให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เพื่อนร่วมงาน     ดาวน์โหลด
     บันทึกการร่วมงานกับชุมชน     ดาวน์โหลด
     บันทึกการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ     ดาวน์โหลด
     แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำ     ดาวน์โหลด
     สมุดพกนักเรียน     ดาวน์โหลด
 SAR
     SAR 2555     ดาวน์โหลด
     SAR 2554     ดาวน์โหลด
 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก
     แบบตอบรับคูปองและรายงานการจ่ายคูปอง     ดาวน์โหลด
     หนังสือขอยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการคูปอง     ดาวน์โหลด
     หนังสือส่งเอกสารหลักฐาน     ดาวน์โหลด
     แบบสรุปการให้บริการสอนเสริมและผลิตสื่อ     ดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับเงินหน่วยให้บริการที่ไม่เป็นส่วนราชการ     ดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับเงินหน่วยให้บริการที่เป็นส่วนราชการ     ดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับเงินผู้ให้บริการ     ดาวน์โหลด
     ใบสมัครเป็นหน่วยบริการ     ดาวน์โหลด
     ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการ     ดาวน์โหลด
     แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ     ดาวน์โหลด
 IEP
     แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มIEP     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     ดาวน์โหลด
     แบบประเมินพัฒนาการ     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างแผน IIP     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างแผน IEP ขั้น พื้นฐาน     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง IEPก่อนประถม     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างแบบฟอร์ม IEP     ดาวน์โหลด
 หนังสือ
     ประเภทของคนพิการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการ     ดาวน์โหลด
     แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ     ดาวน์โหลด
     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ     ดาวน์โหลด
     ผลการคัดเลือกผลงานด้านการเรียนร่วมที่เป็นเลิศ (Bast practice) 4 ด้าน     ดาวน์โหลด
     แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานด้านการเรียนร่วมที่เป็นเลิศ (Best practice) 4 ด้าน     ดาวน์โหลด
     ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือที่เป็นภาคีเครือข่ายภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ต่อ)     ดาวน์โหลด
     ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือที่เป็นภาคีเครือข่ายภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ     ดาวน์โหลด
     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ(ต่อ)     ดาวน์โหลด
     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ     ดาวน์โหลด
 คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ
     คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ก (3)     ดาวน์โหลด
     คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก บัญชี ค     ดาวน์โหลด
     คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ข (2)     ดาวน์โหลด
     คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ข (1)     ดาวน์โหลด
     คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ก (3)     ดาวน์โหลด
     คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ก (2)     ดาวน์โหลด
     คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ก (1)     ดาวน์โหลด
     คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก     ดาวน์โหลด
 หลักสูตร
     แนวทางการจัดกิจกรรม     ดาวน์โหลด
     คู่มือ หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ     ดาวน์โหลด
     หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ     ดาวน์โหลด
     หลักสูตรการมองเห็น     ดาวน์โหลด
     หลักสูตรสาขาบกพร่องทางการได้ยิน     ดาวน์โหลด
     หลักสูตรสาขาบกพร่องทางสติปัญญา     ดาวน์โหลด
     หลักสูตรสาขาร่างกาย     ดาวน์โหลด
     หลักสูตรออทิสติก     ดาวน์โหลด

 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel : 043-378452 , 08-1873-4272  Fax : 043-378452
Email : special790@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.